Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Boomsma sportdiëtist en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen.
Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.

Verhindering
Afspraken worden in rekening gebracht. Afzeggen kan, dat dient persoonlijk of via de telefoon of e-mail te worden gedaan. Alleen als een afspraak minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.

Tarieven
Boomsma sportdiëtist hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uur per kalenderjaar (4-6 consulten). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende verzekering.

Declaraties
Boomsma sportdiëtetiek zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Meestal kan de rekening gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uitals u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.